Huurvoorwaarden

Artikel 2: Huurprijs
De totale huursom dient voldaan te worden uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode.
Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt of gestort te worden op rekeningnummer
NL 33 RABO 0323 9650 08 te Goirle, t.n.v. “Stichting beheer en onderhoud Scouting Goirle”, o.v.v. “huursom gebouwhuur”, de naam van de huurder (organisatie) en het contractnummer.


De prijs is gebaseerd op een tarief van €4,75 p.p.p.n. met een minimum van €118,75 per nacht, plus de kosten voor toeristenbelasting en gas/water/elektriciteit/afvalstort.

Artikel 3: Toeristenbelasting
Namens de gemeente Goirle wordt een toeristenbelasting van €1,75 p.p.p.n. in rekening gebracht voor iedere persoon van 18 jaar of ouder die niet ingeschreven is in de gemeente Goirle.

De toeristenbelasting wordt voor het opgegeven aantal personen en overnachtingen opgenomen in de totale huursom.

Ten behoeve van de toeristenbelasting moet de huurder een nachtverblijfregister invullen. Dit nachtverblijfregister wordt samen met dit contract verstrekt aan de huurder.
Als na de huurperiode uit het ingevulde nachtverblijfregister blijkt dat de huurder recht heeft op teruggave van een deel van de betaalde toeristenbelasting, wordt dit samen met de waarborgsom verrekend.

Het ingevulde nachtverblijfregister dient zo snel mogelijk na afloop van de verhuur door de huurder digitaal ingevuld te worden en digitaal aangeleverd te worden aan de verhuurder.
Indien het nachtverblijfregister 3 maanden na het einde van de huurperiode niet is aangeleverd aan de verhuurder, vallen het volledige betaalde bedrag aan toeristenbelasting en de waarborgsom vrij aan de verhuurder.

De hoogte van de toeristenbelasting in deze huurovereenkomst is de hoogte zoals die bekend is bij het opmaken van de huurovereenkomst. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Indien de werkelijke toeristenbelasting ten tijde van de huurperiode afwijkt van hetgeen in de huurovereenkomst is opgenomen, zal altijd de werkelijke toeristenbelasting in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Gebruik van gas, water, elektriciteit en afvalstort
In voormelde huursom is inbegrepen de vergoeding voor het gebruik van gas, water, elektriciteit en afvalstort. Voor de kosten van afval, elektra, water en gas wordt tot een groepsgrootte van 25 personen een bedrag van €15,00 per dag in rekening gebracht. Voor groepen vanaf 25 personen zal een bedrag van €25,00 per dag in rekening worden gebracht.

Voor zover de verhuurder door bovenmatig gebruik - i.e. 30 % meer dan het gemiddeld gebruik gedurende een week - door de huurder extra wordt aangeslagen, is de huurder, onverminderd haar overige verplichtingen, gehouden het extra gebruik te vergoeden.

Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor aanwezige container. Meer afval dan de maximale inhoud van de container (1100 liter) dient de huurder zelf te verwijderen, of mee te nemen. Uitsluitend het storten van huis- en keukenafval is toegestaan.

Artikel 5: Waarborgsom
Naast de in deze overeenkomst vermelde huursom is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom van €250,00 verschuldigd, te voldoen binnen 4 weken na ontvangst van deze overeenkomst op rekeningnummer NL 33 RABO 0323965008 te Goirle, t.n.v. “Stichting beheer en onderhoud Scouting Goirle”, o.v.v. “waarborgsom gebouwhuur”, de naam van de huurder (organisatie) en het contractnummer.
Deze overeenkomst is pas definitief na ondertekening door beide partijen én het voldoen van de waarborgsom.

Artikel 6: Restitutie waarborgsom
Indien geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd en indien de huurder ook aan de overige verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, heeft voldaan, zal de waarborgsom binnen 4 weken na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door storting of overschrijving op het rekeningnummer waarmee de waarborgsom door de huurder voldaan is. Voor zover dit niet de rekening t.n.v. de huurder mocht zijn, wordt toch de verhuurder te allen tijde geacht rechtsgeldig te hebben betaald, tenzij kwade trouw van de zijde van de verhuurder bewezen wordt.

De waarborgsom kan en zal pas worden gerestitueerd na het aanleveren van het nachtverblijfregister, zie ook artikel 3.

Artikel 7: Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. De huurder is verplicht op de in deze overeenkomst aangegeven tijd van het einde van de huur de sleutels aan een door de verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen. Deze zelfde persoon zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zo nodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw en/of inventaris. Schade aan en/of verlies van eigendommen van de verhuurder dienen aan deze persoon gemeld te worden.

Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade voor zijn vertrek te (doen) herstellen.

Het gebouw en het terrein dienen bij vertrek schoon achtergelaten te worden. Indien hier niet aan wordt voldaan, zal een bedrag van €45,00 in rekening worden gebracht. Dit zal van de waarborgsom worden ingehouden.

Artikel 8: Annuleringsclausule
Wanneer de huurder tot 4 weken voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom.
Wanneer de huurder minder dan 4 weken voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd.

Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden. De waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van €20,00 administratiekosten.

Artikel 9: Beperking gebruik gehuurde
Het staat de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken voor andere dan jeugdactiviteiten in groepsverband. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan. In het gebouw mogen geen feesten, partijen e.d. worden gehouden. De huurder heeft het gehele terrein, gelegen aan de Wim Rötherlaan 12 en het daarop staand gebouw, met uitzondering van de afgesloten ruimten en kasten, tot zijn beschikking.

Artikel 10: Rechten verhuurder
De verhuurder en beheerder of diens plaatsvervanger is bevoegd te allen tijde de verhuurde accommodatie en terrein te betreden.

Artikel 11: Vrijwaring voor schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 12: Toestemming om te stoken
Vuur mag alleen aangelegd worden in de daarvoor bestemde kampvuurcirkel (na melding aan de brandweer). Na gebruik dient de kampvuurcirkel te worden opgeruimd en de asresten verwijderd te zijn. Voor zover de gemeente bij het verlenen van de nodige toestemming aan de verhuurder nadere regels oplegt, is de huurder verplicht die regels stipt na te komen.

Artikel 13: Verzekering
De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.

Artikel 14: Aanwezige inventaris
In de keuken is de volgende inventaris aanwezig: kooktoestel (gas), oven, koffiezetapparaat, waterkoker, koelkast en (kleine) vriezer. Let op: bord, mok en bestek zijn niet aanwezig.
In het gebouw staan (tenminste) een viertal tafelbladen met schragen en krukjes ter beschikking.


Schoonmaakmaterialen (vegers, emmers, dweilstokken) zijn aanwezig. Verbruiksmaterialen (dweilen, doekjes, schoonmaakmiddel, vuilniszakken) moeten door de huurder zelf worden voorzien.

Artikel 15: Reguliere zaterdagen
Op reguliere zaterdagen dient het gebouw tussen 12:00uur en 18:00uur te worden verlaten. De lokalen en keuken dienen dan leeg achtergelaten te worden. De zolder boven de toiletten en/of de doucheruimte kan dan als opslag worden gebruikt. Het gebouw dient in een schone staat achter te blijven.

Artikel 16: Noodverlichting
Het is niet toegestaan de noodverlichting te verduisteren, af te dekken of anderszins het correct functioneren te verhinderen.

Artikel 17: Gebruik van het gebouw
Bij het onbeheerd achterlaten (ook tussentijds) dienen alle deuren en ramen afgesloten te zijn.
Op de beschilderde muren en deuren in de hal of lokaal(en) mag niets opgeplakt, geniet of gespijkerd worden. Ook mag er niets op de ramen bevestigd worden.

In het gebouw mogen geen waterspelen, voetbalspelen of andere spelen gedaan worden die schade kunnen veroorzaken.

In verband met de brandvoorschriften is het verboden een ruimte zonder nooduitgang als slaapplaats te gebruiken. Ook mag er in het gebouw nergens gerookt worden, geen kookactiviteiten in de lokalen plaatsvinden (denk aan gourmet) en geen rookmachine geplaatst worden.

Artikel 18: Gebruik van het terrein
Op het terrein mag niet worden gegraven en op het grasveld mogen geen zwembaden of speeltoestellen geplaatst worden. Alleen op het achterste gedeelte van het terrein mag gekampeerd worden (achter de kampvuurcirkel). Op het voorterrein mogen auto’s geparkeerd worden op het verharde gedeelte. Men mag niet op de wal tussen het Scoutingterrein en de naastgelegen sportclub komen.

Artikel 19: Ontbinding
Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen.

Restitutie van de in deze overeenkomst genoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaatsvinden. In geval van faillissement of van surseance van betaling verleend aan de huurder zijn de curator van de huurder dan wel haar vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de huurder uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 
Artikel 20: Opzegging van de huurovereenkomst
Alle opzeggingen vermeld in deze overeenkomst geschieden schriftelijk.

Deze site is gerealiseerd door: Linfosys Hosting diensten & Netwerkbeheer